Ocena ryzyka zawodowego

Pracodawca jest obowiązany ocenić i dokumentować ryzyko zawodowe a także informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Podstawa prawna. art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.

 

Ocenę ryzyka należy ponadto aktualizować:

 • przy tworzeniu nowych stanowisk,
 • przy wprowadzeniu zmian na stanowiskach pracy( np. technologicznych lub organizacyjnych),
 • po zmianie obowiązujących wymagań, odnoszących się do ocenianych stanowisk,
 • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych

Analizę ryzyka zawodowego dokonuje się według następującego algorytmu:

 • zebranie informacji potrzebnych do oceny ryzyka zawodowego
 • identyfikacja zagrożeń
 • oszacowanie ryzyka zawodowego
 • wyznaczenie dopuszczalności ryzyka
 • propozycja działań ograniczających poziom ryzyka

Szacowanie ryzyka zawodowego przeprowadzamy wg PHA (Preliminary Hazard Anlysis) lub metoda analizy wstępnej zagrożeń jest klasyczną metodą oceny. W metodzie tej wielkość ryzyka wyznacza się przez określenie dwóch wskaźników ocen cząstkowych ryzyka, które obejmują:

 • prawdopodobieństwo szkód P
 • stopień ryzyka szkód S
 • następnie przez obliczenie wskaźnika końcowego ryzyka R
 • R=P•S gdzie: P- prawdopodobieństwo szkód S- stopień szkód