Pozostałe usługi

POZOSTAŁE USŁUGI Z ZAKRESU OBSŁUGI BHP

  • Sporządzenie dokumentacji powypadkowej. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków.
  • Sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy co najmniej raz w roku.
  • Opracowywanie i opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.
  • Ocena maszyn pod względem bezpieczeństwa pracy – ocena minimalnych wymagań bezpieczeństwa maszyn i instalacji technologicznych.
  • Sporządzanie instrukcji BHP ogólnych oraz stanowiskowych.
  • Wykonujemy przy współpracy z upoważnionymi laboratoriami badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia.
  • Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Doradztwo w zakresie organizacji pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
  • Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.